Zobacz pełny statut

Cele Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 

1.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2.Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3.Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

4.Działalność edukacyjna, terapeutyczna i animacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych

5.Działalność na rzecz wymiany kulturowej: promocji kultury polskiej za granicą, kultur innych narodów w Polsce, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.

6.Umożliwianie zaistnienia początkującym, młodym twórcom związanym z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztukami plastycznymi, tańcem oraz edukacją kulturalną, np. reżyserom, aktorom, scenarzystom, scenografom, kostiumografom, muzykom, artystom plastykom, fotografom, tancerzom, instruktorom teatralnym, improwizatorom, etc.

7.Przeciwdziałanie poprzez kulturę i sztukę problemom społecznym i wykluczeniom.

 

§ 7

Realizacja tych celów osiągana jest przez:

1.Wspieranie,  tworzenie i prezentowanie dzieł opartych na tradycji żywej, otwartej i tolerancyjnej  z zakresu sztuki teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.

2.Tworzenie i prezentowanie innowacyjnych dzieł z zakresu sztuki: teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.

3.Realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

4.Organizowanie wypraw artystyczno – badawczych (realizacja projektów badawczych z zakresu zjawisk kultury).

5.Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i szkoleń.

6.Organizowanie warsztatów artystycznych.

7.Publikowanie materiałów specjalistycznych.

8.Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.

 9.Umożliwianie debiutantom wymienionym w § 6 pkt. 6  oraz działającym twórcom i formacjom kulturalnym realizacji projektów artystyczno – edukacyjnych, będących w zgodzie z celami statutowymi Fundacji w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

10.Podejmowanie działań, które wzbogacałyby ofertę kulturalno – edukacyjną i rozwój Fundacji.

11.Integrowanie środowisk twórczych i środowisk lokalnych.

12.Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy kultury i sztuki.

13.Promowanie i popularyzowanie różnych dziedzin sztuki.

14.Kształtowanie zachowań opartych na pozytywnych wzorcach.

15.Tworzenie partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi dla pełniejszej realizacji celów statutowych.

16.Tworzenie i rozwijanie narzędzi informatycznych służących realizacji celów Fundacji.

17.Organizacje konkursów, festiwali i przeglądów.

18.Prowadzenie programów stypendialnych.

19.Wspieranie i niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, niemogącym realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

20.Realizowanie projektów animacyjnych przy wykorzystaniu kapitału ludzkiego.

21.Podejmowanie działań z zakresu kultury i sztuki na rzecz osób niepełnosprawnych, osób o utrudnionym dostępie do kultury i środowisk dysfunkcyjnych.