Sprawozdanie merytoryczne działalności

Fundacji “Szafa Kultury”

w roku 2014

 1. Informacje ogólne:
 • Nazwa i adres organizacji

Fundacja “Szafa Kultury”

Województwo : mazowieckie

powiat : m. st. Warszawa

gmina : m. st. Warszawa

adres : ul. Wilcza 9

00-538 Warszawa

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym : 11.01.2013 r.

Numer KRS – u : 0000442800

Numer Identyfikacji Podatkowej : 7010366031

Numer REGON : 146497869

 

 • Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji

 

Radosław Szymon Mazur – Prezes Zarządu

zam. ul. Hamernicka 17/5, 26 -900 Kozienice

 

Joanna Mazewska – Wiceprezes

zam. ul. Senatorska 8/3, 18-400 Łomża

 

Katarzyna Dominika Gruszewska – Wiceprezes

Zam. ul. Żurawskiego 2/26, 10-689 Olsztyn

 

 • Cele statutowe Fundacji
 1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
 4. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i animacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych
 5. Działalność na rzecz wymiany kulturowej: promocji kultury polskiej za granicą, kultur innych narodów w Polsce, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 6. Umożliwianie zaistnienia początkującym, młodym twórcom związanym z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztukami plastycznymi, tańcem oraz edukacją kulturalną, np. reżyserom, aktorom, scenarzystom, scenografom, kostiumografom, muzykom, artystom plastykom, fotografom, tancerzom, instruktorom teatralnym, improwizatorom, etc.
 7. Przeciwdziałanie poprzez kulturę i sztukę problemom społecznym i wykluczeniom.

 

 

 1. Sposoby realizacji celów statutowych Fundacji
 2. Wspieranie, tworzenie i prezentowanie dzieł opartych na tradycji żywej, otwartej i tolerancyjnej z zakresu sztuki teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.
 3. Tworzenie i prezentowanie innowacyjnych dzieł z zakresu sztuki: teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.
 4. Realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.
 5. Organizowanie wypraw artystyczno – badawczych (realizacja projektów badawczych z zakresu zjawisk kultury).
 6. Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i szkoleń.
 7. Organizowanie warsztatów artystycznych.
 8. Publikowanie materiałów specjalistycznych.
 9. Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.
 10. Umożliwianie debiutantom wymienionym w § 6 pkt. 6 oraz działającym twórcom i formacjom kulturalnym realizacji projektów artystyczno – edukacyjnych, będących w zgodzie z celami statutowymi Fundacji w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 11. Podejmowanie działań, które wzbogacałyby ofertę kulturalno – edukacyjną i rozwój Fundacji.
 12. Integrowanie środowisk twórczych i środowisk lokalnych.
 13. Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy kultury i sztuki.
 14. Promowanie i popularyzowanie różnych dziedzin sztuki.
 15. Kształtowanie zachowań opartych na pozytywnych wzorcach.
 16. Tworzenie partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi dla pełniejszej realizacji celów statutowych.
 17. Tworzenie i rozwijanie narzędzi informatycznych służących realizacji celów Fundacji.
 18. Organizacje konkursów, festiwali i przeglądów.
 19. Prowadzenie programów stypendialnych.
 20. Wspieranie i niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, niemogącym realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
 21. Realizowanie projektów animacyjnych przy wykorzystaniu kapitału ludzkiego.
 22. Podejmowanie działań z zakresu kultury i sztuki na rzecz osób niepełnosprawnych, osób o utrudnionym dostępie do kultury i środowisk dysfunkcyjnych.

 

 •    Realizacja celów statutowych Fundacji w roku 2014

 

W 2014 roku Fundacja otrzymała 2 dotacje ze środków na realizację zadań publicznych:

1.) “Magnetyzm Fredry zbliża epoki, czyli rozśpiewane “Śluby panieńskie” dla młodzieży” – dotacja z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – Program: Edukacja Kulturalna

2.) “Kraina tysiąca i jednej baśni” – przybliżenie mieszkańcom Warszawy baśni, muzyki oraz innych aspektów kultury krajów arabskich” dotacja przyznana przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy w ramach tzw. “małego grantu”.

Adresatami ww. projektów były zarówno dzieci, młodzież, jak i widzowie dorośli. Spektakle zrealizowane za sprawą dotacji są nadal eksploatowane i cieszą się zainteresowaniem wśród odbiorców. Za sprawą ww. projektów została nawiązana współpraca z: Domem Kultury Śródmieście, w tym z jego filią przy ul. Hożej, ACK UMCS „Chatka Żaka”, Mediateka Start – Meta, Klubem Kultury Gocław oraz Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Fundacja w roku ubiegłym położyła główny nacisk na poszerzanie repertuaru oraz na prezentowanie swoich spektakli jak najczęściej i w jak najbardziej różnorodnych miejscach w Warszawie, a także wyjazdowo, aby tym samym dotrzeć do jak najszerszej publiczności.

Repertuar poszerzany był o nowe formy artystyczno – teatralne, jak tradycyjna sztuka opowiadania baśni, wpisująca się w nurt “storytellingu”, ożywiającego dawne tradycje i zaznajamiającego odbiorców nie tylko z folklorem literackim różnych narodów, ale również z folklorem muzycznym oraz strojami i innymi elementami kultury (poza wymienionymi juz w projektach baśniami arabskimi powstały również baśnie polskie wg Oskara Kolberga) oraz nowatorskie formy spektakli improwizowanych dla dzieci i dorosłych. Poprzez działający przy Fundacji Teatr Improwizacji Afront nawiązana została współpraca z Uniwersytetem Dzieci poprzez cykl warsztatów improwizacji teatralnej dla dzieci prowadzony w ramach Uniwersytetu Dzieci. Fundacja w 2014 rozpoczęła również przygotowania do projektu filmowego przeprowadzonego w roku następnym.

Kontynuowana była współpraca z takimi ośrodkami kultury, jak: Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, Okęcka Sala Widowiskowa, Centrum Promocji Kultury, Kozienicki Dom Kultury, Bielański Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, jak również z Integracyjnym Klubem Sportowym IKS AWF Warszawa przy organizacji Mistrzostw Świata w szermierce na wózkach “Szabla Kilińskiego”.

Fundacja  prezentuje swoje spektakle także w szkołach i przedszkolach oraz prowadzi warsztaty teatralne, plastyczne i językowe.

 1. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w roku 2014
 2. Uchwała nr 1/07.01.14 Zebrania Zarządu o kontynuacji współpracy z ośrodkami kultury i placówkami oświatowymi oraz poszukiwaniu nowych.
 3. Uchwała nr 2/07.01.14 Zebrania Zarządu o nowych produkcjach artystycznych oraz prowadzeniu zajęć i pozyskiwaniu Funduszy na te cele w roku 2014.
 4. Uchwała nr 1/30.06.2014 Zebrania Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013.
 5. Uchwała nr 2/30.06.2014 Zebrania Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2013.

 

 

 1. Informacja o przychodach w roku 2014
 • Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

– darowizny                                                                                                                 14 280,00

– dotacje                                                                                                                        39 150,00

– inne                                                                                                                                       0,00

 • Przychody z działalności statutowej odpłatnej                                         42 937,15
 • Pozostałe przychody                                                                                                 0,00
 • Razem                                                                                                        96 367,15
 1. Informacja o poniesionych kosztach w roku 2014
 •   realizację celów statutowych                                                                        94 807,32
 • administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)                       2 203,27
 • pozostałe koszty                                                                                                           0,00
  • Razem                                                                                              97 010,59

 

VII.

 1. Fundacja w roku 2014 zatrudniała 2 osoby na umowę zlecenie.
 2. Fundacja w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie wypłacała z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.
 3. Fundacja w 2014 roku prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tej działalności zawierane były umowy o dzieło.
 4. Fundacja nie udzielała w 2014 r. żadnych pożyczek pieniężnych.

 

 1. Kwoty ulokowane na rachunku bankowym w IdeaBanku

stan środków na dzień 31.12.2014.                                                                                              902,21

6.Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

 1. Fundacja w roku 2014 nie nabyła żadnej nieruchomości.
 2. Fundacja w roku 2014 nie nabyła żadnych środków trwałych.
 3. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji:
 • Wartości aktywów:

–   rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                0,00

–   należności krótkoterminowe                                                                                                    106,00

–  inwestycje krótkoterminowe                                                                                                    902,21

 • Razem                                                                                                                       1008,21

 

 • Wynik finansowy

 

Przychody                                                                                                                                  96 367,15

Koszty                                                                                                                                         97 010,59

Zysk netto                                                                                                                                      -643,44

 

 

VIII. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

W 2014 roku Fundacja otrzymała 2 dotacje na realizację zadań publicznych:

1.) “Magnetyzm Fredry zbliża epoki, czyli rozśpiewane “Śluby panieńskie” dla młodzieży” – dotacja z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – Program: Edukacja Kulturalna

2.) “Kraina tysiąca i jednej baśni” – przybliżenie mieszkańcom Warszawy baśni, muzyki oraz innych aspektów kultury krajów arabskich” dotacja przyznana przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy w ramach tzw. “małego grantu”.

 

 1. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
 2. Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.
 3. W Fundacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

 

Sporządziły:  Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska

Warszawa dn.  31.03.2015r.