1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEG

 1. FUNDACJA „SZAFA KULTURY

 

ul. Wilcza 9

00-538 Warszawa

tel.+48 607132270

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług związanych z realizacją studyjnego nagrania audio baśni wraz z ich oprawą muzyczną oraz pieśniami ludowymi, wykonanie miksu i masteringu nagrań, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej projektu w ramach projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach, współfinansowanego przez PFRON.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na realizacji studyjnego nagrania audio 4 spektakli baśniowych (baśnie wraz z ich oprawą muzyczną wykonywaną na różnych instrumentach ludowych wymienionych poniżej oraz pieśniami ludowymi) oraz wykonanie miksu i masteringu nagrań, w celu umeiszczenia ich na stronie internetowej projektu, w ramach realizacji projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach. współfinansowanego przez PFRON.

Spektakle, o których mowa w zamówieniu,to:

 • „Opowieści z cygańskiego taboru” (czas trwania spektaklu: 50 minut; w skład wchodzą 3 baśnie oraz 2 piosenki; instrumenty: gitary, flet poprzeczny, bębenek, tamburyn, dzwonki, burza);
 • „Baśniogranie, czyli baśnie polskie wg Oskara Kolberga” (czas trwania spektaklu: 45 minut; w skład wchodzą 3 baśnie oraz 4 piosenki; instrumenty: ukulele, flet prosty, bębenek, dzwonki, burza, kij deszczowy, karimba, fletnia, daktyle);
 • „Opowieści Czarnego Lądu” (czas trwania spektaklu: 60 minut; w skład wchodzą 3 baśnie oraz 4 piosenki; instrumenty: bębny, flety proste, karimba, grzechotki, dzwonki, burza);
 • „Kraina tysiąca i jednej baśni” (czas trwania spektaklu: 50 minut; w skład wchodzą 3 baśnie; instrumenty: flet prosty altory, bębenek, karimba, dzwonki, janczary, grzechotki, burza);

 

Dokładne terminy nagrań będą ustalane na bieżąco i zostaną ukończone do dnia 30.11.2016.

 

 1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego studia nagrań do realizacji projektu, bez zatrudniania podwykonawców.

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia na najwyższym poziomie, wykazując się dbałością o sprzęt zapewniony przez Zleceniodawcę oraz stosując się do przepisów BHP.

 

 • Zleceniodawca dokona płatności przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu podpisania rachunku po ukończeniu wszystkich nagrań oraz ich miksu i masteringu;

 

 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY :

 

 • posiadają własne studio nagrań i wykonają te zlecenie bez zatrudniania podwykonawców;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

 

Wykonawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w realizacji tego typu zadań, wszelkiego rodzaju rekomendacje będą mile widziane.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniobiorcą i osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 1. SKŁADANIE OFERT

 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub papierowej, na wszystkie  zadania wymienione  w pkt 3.

 

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.

 

Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać do 25.09.2016 r. do godz.16.00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Fundacja „Szafa Kultury”

 1. Przytyk 6/49

01-962 Warszawa

 

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

„DOTYCZĄCE REALIZACJI STUDYJNEGO NAGRANIA AUDIO BAŚNI I MUZYKI ORAZ WYKONANIE MIKSU I MASTERINGU NAGRAŃ, W CELU UMIESZCZENIA ICH NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU TEATRALNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.”

 

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać na adres:

 

kontakt@szafakultury.art.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za realizację całości zlecenia.

 

Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

Proponowana cena –   100%

 

Sposób oceny ofert:

 

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = ——————————————————-x 100

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę, przy wykazaniu bogatego doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

 

 1. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji „Szafa Kultury” www.szafakltury.art.pl do dnia 15 października 2016.

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo.

 

Share Button