Sprawozdanie merytoryczne działalności

Fundacji “Szafa Kultury”

w roku 2016

 1. Informacje ogólne:

 1. Nazwa i adres organizacji

Fundacja “Szafa Kultury”

Województwo : mazowieckie

powiat : m. st. Warszawa

gmina : m. st. Warszawa

adres : ul. Wilcza 9

00-538 Warszawa

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym : 11.01.2013 r.

Numer KRS – u: 0000442800

Numer Identyfikacji Podatkowej: 7010366031

Numer REGON: 146497869

 1. Dane dotyczące Członków Zarządu Fundacji

 

Radosław Szymon Mazur – Prezes Zarządu

zam. ul. Hamernicka 17/5, 26 -900 Kozienice

Joanna Mazewska – Wiceprezes

zam. ul. Senatorska 8/3, 18-400 Łomża

Katarzyna Dominika Gruszewska – Wiceprezes

zam. ul. Żurawskiego 2/26, 10-689 Olsztyn

 1. Cele statutowe Fundacji

1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

4. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i animacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych

5. Działalność na rzecz wymiany kulturowej: promocji kultury polskiej za granicą, kultur innych narodów w Polsce, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.

6. Umożliwianie zaistnienia początkującym, młodym twórcom związanym z teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztukami plastycznymi, tańcem oraz edukacją kulturalną, np. reżyserom, aktorom, scenarzystom, scenografom, kostiumografom, muzykom, artystom plastykom, fotografom, tancerzom, instruktorom teatralnym, improwizatorom, etc.

7. Przeciwdziałanie poprzez kulturę i sztukę problemom społecznym i wykluczeniom.

 1. Sposoby realizacji celów statutowych Fundacji

1. Wspieranie, tworzenie i prezentowanie dzieł opartych na tradycji żywej, otwartej i tolerancyjnej z zakresu sztuki teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.

2. Tworzenie i prezentowanie innowacyjnych dzieł z zakresu sztuki: teatralnej, filmowej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej, tanecznej oraz sztuki improwizacji.

3. Realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

4. Organizowanie wypraw artystyczno – badawczych (realizacja projektów badawczych z zakresu zjawisk kultury).

5. Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i szkoleń.

6. Organizowanie warsztatów artystycznych.

7. Publikowanie materiałów specjalistycznych.

8. Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.

9. Umożliwianie debiutantom wymienionym w § 6 pkt. 6 oraz działającym twórcom i formacjom kulturalnym realizacji projektów artystyczno – edukacyjnych, będących w zgodzie z celami statutowymi Fundacji w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

10. Podejmowanie działań, które wzbogacałyby ofertę kulturalno – edukacyjną i rozwój Fundacji.

11. Integrowanie środowisk twórczych i środowisk lokalnych.

12. Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy kultury i sztuki.

13. Promowanie i popularyzowanie różnych dziedzin sztuki.

14. Kształtowanie zachowań opartych na pozytywnych wzorcach.

15. Tworzenie partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi dla pełniejszej realizacji celów statutowych.

16. Tworzenie i rozwijanie narzędzi informatycznych służących realizacji celów Fundacji.

17. Organizacje konkursów, festiwali i przeglądów.

18. Prowadzenie programów stypendialnych.

19. Wspieranie i niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, niemogącym realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

20. Realizowanie projektów animacyjnych przy wykorzystaniu kapitału ludzkiego.

21. Podejmowanie działań z zakresu kultury i sztuki na rzecz osób niepełnosprawnych, osób o utrudnionym dostępie do kultury i środowisk dysfunkcyjnych.

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji w roku 2016

 

W 2016 roku Fundacja zrealizowała 5 projektów dofinansowanych z następujących źródeł:

1.) „Cykl trzech spektakli teatralnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Nr 1 w Płocku” – projekt dofinansowany z darowizny celowej ze środków Fundacji Grupy PERN – “Przyjaźń” na prezentację trzech spektakli teatralnych: Baśni Polskich, Baśni Cygańskich oraz spektaklu muzyczno – poetyckiego;

2.) „Poznajemy różne kultury – cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z warszawskich szkół podstawowych” – projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy, na cykl 3 spektakli baśniowych z muzyką na żywo, prezentujących różne kultury: polską, arabską i romską, ich baśnie, muzykę, język, tradycje oraz instrumenty typowe dla danej kultury;

3.) „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stałe w ośrodkach” – projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w 6-ciu ośrodkach na terenie całego kraju;

4.) „Nad kolorową rzeczką – spektakl i warsztaty ekologiczne dla dzieci i całych rodzin” – projekt dofinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy w ramach Małego Grantu, promujące ochronę zwierząt poprzez kulturę;

5.) „Ordonka – dziewczyna z Woli” – spektakl retro aktywizujący społeczności lokalne – projekt dofinansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy w ramach Małego Grantu, integrujący różne grupy wiekowe: od młodzieży, poprzez dorosłych, aż po seniorów.

Adresatami ww. projektów były zarówno dzieci, młodzież, jak i widzowie dorośli, w tym seniorzy. Spektakle zrealizowane za sprawą dotacji są nadal eksploatowane i cieszą się zainteresowaniem wśród odbiorców. Za sprawą ww. projektów została nawiązana współpraca z: Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczo – Opiekuńczym Nr 1 w Płocku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Centrum Kultury Wilanów. Powsińskim Klubem Kultury, Ośrodkiem Kultury Ochoty, Promem Kultury Saska Kępa, Włocławskim Ośrodkiem Edukacji i Promocji Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie, Świetlicą w Otrębusach, Teatrem Sceną Kotłownia w Ostrowii Mazowieckiej, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury im. A. Kamińskiego w Pruszkowie

Fundacja w roku ubiegłym położyła główny nacisk na poszerzanie kręgu odbiorców o dzieci i młodzież niepełnosprawną, z różnego rodzaju schorzeniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, a także poszerzaniem repertuaru, mając na uwadze zarówno nowa publiczność, jak i dotychczasowe grupy docelowe. Jednym z celów na rok 2016 było również prezentowanie spektakli jak najczęściej i w jak najbardziej różnorodnych miejscach w Warszawie i poza nią, aby tym samym dotrzeć do jak najszerszej publiczności i dać się poznać w różnych zakątkach Polski.

Repertuar działającego pod skrzydłami Fundacji Teatru Itakzagramy poszerzony został o nowy spektakl baśniowy, wpisujący się w nurt storytellingu, tj. “Opowieści Czarnego Lądu”, kolejny autorski spektakl muzyczny “Pimpuś Sadełko” w reż. Joanny Mazewskiej. We współpracy z Teatrem Improwizacji AFRONT, także działającym przy Fundacji, powstał nowy improwizowany spektakl detektywistyczny dla dzieci, “Detektyw Szkiełko” rozpowszechniający tę formę teatralną wśród najmłodszych i zachęcający ich do podejmowania samodzielnych prób tworzenia historii oraz do improwizacji oraz rozliczne spektakle improwizowane dla dorosłych. Ponadto prowadzone były liczne warsztaty teatralne, literacko – plastyczne oraz z improwizacji. Działania Fundacji oraz Teatru Improwizacji Afront na polu krzewienia sztuki improwizacji teatralnej wśród najmłodszych zostały dostrzeżone przez odbiorców poprzez nominację na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci i młodzieży w Plebiscycie portalu czasdzieci.pl Słoneczniki 2016.

Fundacja kontynuowała w 2016 roku współpracę z takimi ośrodkami kultury, jak: Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, Centrum Promocji Kultury, Kozienicki Dom Kultury, Bielański Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, Dom Kultury Śródmieście, Ośrodek Kultury “Arsus”, Nowodworskim Ośrodku Kultury, jak również z Integracyjnym Klubem Sportowym IKS AWF Warszawa przy organizacji Mistrzostw Świata w szermierce na wózkach “Szabla Kilińskiego” oraz Uniwersytetem Dzieci.

IV. Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w roku 2016

 1. Uchwała nr 1/03.01.17 Zebrania Zarządu o kontynuacji współpracy z ośrodkami kultury i placówkami oświatowymi oraz poszukiwaniu nowych.

 2. Uchwała nr 2/03.01.17 Zebrania Zarządu o nowych produkcjach artystycznych oraz prowadzeniu zajęć i pozyskiwaniu Funduszy na te cele w roku 2017.

 3. Uchwała nr 1/30.06.2017 Zebrania Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016.

 4. Uchwała nr 2/30.06.2017 Zebrania Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2016.

V. Informacja o przychodach w roku 2016

 • Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

– darowizny 22 557,50

– dotacje 99 120,00

– zbiórki pieniężne 0,00

– inne 0,00

 • Przychody z działalności statutowej odpłatnej 75 411,86

 • Pozostałe przychody 7 380,00

 • Razem 204 469,36

VI. Informacja o poniesionych kosztach w roku 2016

 •  koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
  – dotacje 99 120,00
  – wkład własny w realizację dotacji 11 940,91
  – przeniesienie ujemnego wyniku finansowego za poprzedni rok 1 223,07

 • koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 75 411,86

 • koszty administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 17 803,64

 • pozostałe koszty 0,00

  • Razem 205 499,48

VII.

1. Fundacja w roku 2016 zatrudniała 4 osoby na umowę zlecenie i jedną osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności na umowę o pracę (wynagrodzenie tego pracownika dofinansowane było z PFRON).

2. Fundacja w 2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie wypłacała z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.

3. Fundacja w 2016 roku prowadziła odpłatną działalność pożytku publicznego, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tej działalności zawierane były umowy o dzieło.

4. Fundacja nie udzielała w 2016 r. żadnych pożyczek pieniężnych.

5. Kwoty ulokowane na rachunku bankowym w Idea Banku

stan środków na dzień 31.12.2016. 1217,02 zł

6.Fundacja nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

7. Fundacja w roku 2016 nie nabyła żadnej nieruchomości.

8. Fundacja w roku 2016 nie nabyła żadnych środków trwałych.

9. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji:

 • Wartości aktywów:

rzeczowe aktywa trwałe 0,00

– należności krótkoterminowe 1 546,09

– inwestycje krótkoterminowe 1 217,02

 • Razem 2 763,11

 • Wynik finansowy

Przychody 204 469,36

Koszty 205 499,48

Zysk netto -1 030,12

VIII. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).

W 2016 roku Fundacja zrealizowała 5 projektów dofinansowanych z następujących źródeł:

1.) „Cykl trzech spektakli teatralnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Nr 1 w Płocku” – darowizna celowa ze środków Fundacji Grupy PERN – “Przyjaźń” (w wysokości: 3 960,00 zł);

2.) „Poznajemy różne kultury – cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z warszawskich szkół podstawowych” – projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy (dotacja w wysokości: 12 000,00 zł );

3.) „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stałe w ośrodkach” – projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja w wysokości: 68 220,00 zł );

4.) „Nad kolorową rzeczką – spektakl i warsztaty ekologiczne dla dzieci i całych rodzin” – projekt dofinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy w ramach Małego Grantu, (dotacja w wysokości: 8 900,00 zł);

5.) „Ordonka – dziewczyna z Woli” – spektakl retro aktywizujący społeczności lokalne – projekt dofinansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy w ramach Małego Grantu, (dotacja w wysokości: 10 000,00 zł).

IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych

 1. Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych.

 2. W Fundacji w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

Sporządziły: Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska

Warszawa dn. 31.03.2017r.