1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO

 

FUNDACJA „SZAFA KULTURY

ul. Wilcza 9

00-538 Warszawa

 tel.+48 607132270

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług związanych z obsługą techniczną spektakli teatralnych (nagłośnienie i oświetlenie) w ramach projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach. współfinansowanego przez PFRON.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na obsłudze technicznej (nagłośnienie i oświetlenie) 4 spektakli teatralnych, każdy wystawiany po 6 razy, w ramach realizacji projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach. współfinansowanego przez PFRON. Obsługa techniczna spektaklu obejmuje: podłączenie mikroportów, nagłośnienie instrumentów, ustawienie oświetlenia i operowanie nim podczas trwania spektakli.

Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszej próby każdego z czterech spektakli wchodzących w skład projektu.

Spektakle prezentowane będą w osrodkach dla dzieci niewidomych i słabo widzących na terenie: Warszawy, Lasek, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina oraz Radomia, średnio 6 spektakli w miesiącu, wg następującego porządku:

 •  Czerwiec 2016: „Opowieści z cygańskiego taboru”;
 • Wrzesień 2016: „Baśniogranie, czyli baśnie polskie wg Oskara Kolberga”;
 • Październik 2016: „Opowieści Czarnego Lądu”;
 • Listopad 2016: „Kraina tysiąca i jednej baśni”;

 

Dokładne terminy prób oraz spektakli podane zostaną z minimum 7 – dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 •  Wykonawca zobowiązany jest do udziału w próbie poprzedzającej cykl danego spektaklu.
 •  Wykonawca zobowiązany jest dotrzeć na próbę oraz miejsca prezentacji spektakli we własnym zakresie minimum godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia na najwyższym poziomie, wykazując się dbałością o sprzęt zapewniony przez Zleceniodawcę oraz stosując się do przepisów BHP.
 •  Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne etapy zlecenia przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury po ostatnim ze zrealizowanych spektakli w danym miesiącu wymienionych w pkt. 3;

 

 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY :
 •  prowadzą działalność gospodarczą i wykonają to zlecenie samodzielnie, bez zlecania wykonania swoim pracownikom;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

Wykonawca powinien przedstawić swoje doświadczenie w realizacji tego typu zadań, wszelkiego rodzaju rekomendacje będą mile widziane.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniobiorcą i osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

 1. SKŁADANIE OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub papierowej, na wszystkie  zadania wymienione  w pkt 3.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim

Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać do 25.05.2016 r. do godz.16.00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja „Szafa Kultury”

ul. Przytyk 6/49

01-962 Warszawa

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ SPEKTAKLI TEATRALNYCH (NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE) W RAMACH PROJEKTU TEATRALNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.”

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać na adres:

kontakt@szafakultury.art.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za 1 spektakl

 Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

 Proponowana cena –   100%

Sposób oceny ofert:

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

                                    Cena najniższa spośród złożonych ofertOtrzymane punkty = ——————————————————-x 100

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę, przy wykazaniu bogatego doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

 

 1. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji „Szafa Kultury” www.szafakltury.art.pl do dnia 31 maja 2016.

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo.

 

 

Share Button