1. NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO

 

FUNDACJA „SZAFA KULTURY

ul. Wilcza 9

00-538 Warszawa

tel.+48 607132270

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych, w ramach projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach. współfinansowanego przez PFRON.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przewozie sprzętu, scenografii i instrumentów, muzycznych w ramach realizacji projektu „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stale w ośrodkach. współfinansowanego przez PFRON.

Wykonawca powinien dysponować samochodem z lukiem bagażowym o wymiarach 110 cm x 180 cm x 110 cm  do przewozu: sprzętu oświetleniowego – 2 reflektory na statywach; sprzętu nagłośnieniowego: 3 mikroporty oraz stacja, mikser, głośnik; instrumentów muzycznych: 2 gitary, 2 ukulele, flety, intrumenty perkusyjne, elementy scenografii.

 

       4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYJAZDÓW:

lp Przebieg trasy (od …. do…) Termin/czas realizacji Szczegółowe wymagania
1
 1. Warszawa – Bydgosz – Warszawa;
 2. Warszawa – Lublin- Warszawa;
 3. Warszawa – Kraków Warszawa;
 4. Warszawa – Lublin – Warszawa;
 5. Warszawa – Laski – Warszawa;
 6. Warszawa – Warszawa – Warszawa;
Czerwiec 2016 Każdy wyjazd jednodniowy lub dwudniowy, w zależności od pory prezentacji spektakli i warsztatów; dokładna data realizacji ustalana będzie na bieżąco z ośrodkami dla niewidomych i podana do informacji z 3-dniowym wyprzedzeniem, od kierowcy wymagana pełna dyspozycyjność terminowa. Podstawienie samochodu godzinę przed wyjazdem, załadowanie i rozładowanie sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych.
2
 1. Warszawa – Bydgosz – Warszawa;
 2. Warszawa – Lublin- Warszawa;
 3. Warszawa – Kraków Warszawa;
 4. Warszawa – Lublin – Warszawa;
 5. Warszawa – Laski – Warszawa;
 6. Warszawa – Warszawa – Warszawa;
Wrzesień 2016 Każdy wyjazd jednodniowy lub dwudniowy, w zależności od pory prezentacji spektakli i warsztatów; dokładna data realizacji ustalana będzie na bieżąco z ośrodkami dla niewidomych i podana do informacji z 3-dniowym wyprzedzeniem, od kierowcy wymagana pełna dyspozycyjność terminowa. Podstawienie samochodu godzinę przed wyjazdem, załadowanie i rozładowanie sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych.
3
 1. Warszawa – Bydgosz – Warszawa;
 2. Warszawa – Lublin- Warszawa;
 3. Warszawa – Kraków Warszawa;
 4. Warszawa – Lublin – Warszawa;
 5. Warszawa – Laski – Warszawa;
 6. Warszawa – Warszawa – Warszawa;
Październik 2016 Każdy wyjazd jednodniowy lub dwudniowy, w zależności od pory prezentacji spektakli i warsztatów; dokładna data realizacji ustalana będzie na bieżąco z ośrodkami dla niewidomych i podana do informacji z 3-dniowym wyprzedzeniem, od kierowcy wymagana pełna dyspozycyjność terminowa. Podstawienie samochodu godzinę przed wyjazdem, załadowanie i rozładowanie sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych.
4
 1. Warszawa – Bydgosz – Warszawa;
 2. Warszawa – Lublin- Warszawa;
 3. Warszawa – Kraków Warszawa;
 4. Warszawa – Lublin – Warszawa;
 5. Warszawa – Laski – Warszawa;
 6. Warszawa – Warszawa – Warszawa;
Listopad 2016 Każdy wyjazd jednodniowy lub dwudniowy, w zależności od pory prezentacji spektakli i warsztatów; dokładna data realizacji ustalana będzie na bieżąco z ośrodkami dla niewidomych i podana do informacji z 3-dniowym wyprzedzeniem, od kierowcy wymagana pełna dyspozycyjność terminowa. Podstawienie samochodu godzinę przed wyjazdem, załadowanie i rozładowanie sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych.

 

 

5. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE KAŻDEGO WYJAZDU

 

 • Wykonawca zapewnia bezpieczny przewóz sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych, a w razie zniszczenia lub uszkodzenia podczas przewozu, ponosi koszty naprawy bądź refundacji zniszczonych lub uszkodzonych elementów’
 • Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu z miejsca zbiórki tj. Warszawa – Stacja Metro Wawrzyszew – parking. Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki;
 • W cenę przejazdu wliczone będą: parkingi, ewentualne koszty wyżywienia i noclegu kierowcy;
 • Kierowcy poszczególnych wyjazdów zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez kierowników wyjazdów;
 • Zleceniodawca powiadomi wykonawcę najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem o terminie realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki;
 • Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury po ostatnim ze zrealizowanych wyjazdów w danym miesiącu wymienionym w pkt. 3;

 

         6. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY :

 • prowadzą działalnośc gospodarczą i wykonają to zlecenie samodzielnie, bez zlecania wykonania swoim pracownikom;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień i zaplecza do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego oraz o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniobiorcą i osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

7. SKŁADANIE OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie elektronicznej lub papierowej, na wszystkie  zadania wymienione  w pkt 3.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim

Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać do 25.05.2016 r. do godz.16.00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 Fundacja „Szafa Kultury”

ul, Przytyk 6/49

01-962 Warszawa

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM SPRZĘTU, SCENOGRAFII i INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU TEATRALNEGO DOFINANSOWANEGO PRZEZ PFRON.”

 

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokumenty składające się na ofertę należy złożyć/przesłać na adres:

kontakt@szafakultury.art.pl

 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za 1km

 Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

9. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

 Proponowana cena –   100%

Sposób oceny ofert:

 

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = ——————————————————-x 100

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

 

        10. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji „Szafa Kultury” www.szafakltury.art.pl dp dnia 31 maja 2016.

Ponadto wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo.

Share Button